The Blue Factor
Sluiten

Balans

De balans een onderdeel van de jaarrekening en geeft weer hoe de onderneming er financieel voorstaat. Je weet aan de hand van de balans of je een positief of negatief eigen vermogen hebt. Meestal wordt de balans aan het einde van het jaar opgemaakt, per 31 december. De balans geeft de financiële situatie van dat moment weer.

Definitie balans

De balans van een onderneming is een financieel overzicht waarop alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen van dat moment staan. De balans bestaat uit twee delen. Links is de debetzijde, daar staan de bezittingen of activa. Rechts is de creditzijde, daar staan de schulden of passiva. De balans moet altijd in evenwicht zijn. Als je alle bedragen van de debetzijde bij elkaar optelt, moet het totaalbedrag hetzelfde zijn als alle bedragen aan de creditzijde bij elkaar opgeteld.

Wat staat er op een balans?

Op de balans staan altijd vaste posten, voor zover van toepassing op de onderneming. De activa zijn de bezittingen van de ondernemer: bijvoorbeeld (kas)geld, voorraden, inventaris en openstaande facturen van debiteuren. De passiva zijn de schulden: bijvoorbeeld een lening, openstaande facturen aan crediteuren, salarissen. Het verschil tussen de activa en de passiva is het eigen vermogen. Met het eigen vermogen breng je de balans in evenwicht. Heb je meer schulden dan bezittingen? Dan is het eigen vermogen negatief. En meer bezittingen dan schulden, dan is het eigen vermogen positief.

Balansposten uitgelegd

De activa (links) en de passiva (rechts) zijn onderverdeeld in verschillende soorten.

Activa: vast en vlottend

Bij de activa heb je vaste en vlottende activa. Vlottende activa kun je op korte termijn in geld omzetten. Bijvoorbeeld voorraden, debiteuren, korte-termijninvesteringen, liquide middelen en btw. Vaste activa zitten voor langere tijd in je onderneming. Denk aan een pand, machines of voertuigen en de inventaris.

Passiva: eigen vermogen en vreemd vermogen

Onder het eigen vermogen valt winst of verlies, reserves, waarde van aandelen. Vreemd vermogen is onder te verdelen in kort en lang vreemd vermogen. Kort vreemd vermogen is leveranciers die nog geld van jou moeten krijgen en leningen met een looptijd van minder dan een jaar. Lang vreemd vermogen zijn leningen met een looptijd langer dan een jaar, bijvoorbeeld een hypotheek.