The Blue Factor
Sluiten

Eigen vermogen

Eigen vermogen op de balans

De activa of bezittingen staan aan de linkerkant (debetzijde) van de balans en de passiva of schulden aan de rechterkant (creditzijde). Het eigen vermogen staat ook aan de rechterkant. Dat lijkt misschien gek omdat eigen vermogen bezit is. Maar het is eigenlijk een schuld van de onderneming aan de eigenaar of eigenaren. Ook het vreemd vermogen staat aan de rechterkant van de balans. Dat zijn de schulden die de onderneming heeft aan derden, bijvoorbeeld aan de bank als er een bedrag geleend is. Het eigen vermogen fluctueert. Het stijgt onder meer wanneer er winst gemaakt wordt en daalt wanneer de onderneming verlies maakt. Ook privé-opnames en – stortingen kunnen het eigen vermogen beïnvloeden.

Het belang van het eigen vermogen

Het eigen vermogen vertelt hoe gezond jouw onderneming is. Het is een soort financiële buffer waarmee je tegenslagen kunt opvangen. Ook is de hoogte van het eigen vermogen van belang bij investeringen die een zeker risico met zich meebrengen. Eventueel tegenvallende resultaten kun je dan opvangen met het eigen vermogen. Stel dat je vreemd vermogen wilt aantrekken, dan is de hoogte van het eigen vermogen ook van belang. Het eigen vermogen is namelijk een bestanddeel van de solvabiliteit van de onderneming. Die geeft aan in hoeverre een bedrijf op de lange termijn aan betalingsverplichtingen kan voldoen. Externe financiers zoals banken vinden de solvabiliteit belangrijk. Een positief eigen vermogen duidt op een gezonde financiële situatie. Is het eigen vermogen langere tijd negatief omdat de onderneming verlies lijdt. De balans en daarmee het saldo van het eigen vermogen is echter een momentopname. Is het eigen vermogen de ene dag positief, dan kan dat de volgende dag door een flinke tegenvaller al anders zijn.